O spółce
Misja

PAK-Volt S.A. prowadzi działalność biznesową w obszarze dostaw i usług związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną.
PAK-Volt S.A. spełnia oczekiwania swoich dostawców i klientów oferując sprawdzone i wprowadzając innowacyjne rozwiązania.
Poprzez swoją aktywność PAK-Volt S.A. kształtuje wizerunek solidnego i rzetelnego partnera handlowego.

Historia

PAK-Volt S.A. (d. Elektrim-Volt S.A.) powstał w 1997 roku. Jest spółką działającą w oparciu o wyłącznie kapitał polski, założoną przez byłą centralę handlu zagranicznego Elektrim S.A. W początkowym okresie Spółka kontynuowała działalność prowadzoną przez jedno z biur branżowych Elektrim S.A. Biuro to od 1945 roku zajmowało się importem aparatury i urządzeń elektroenergetycznych oraz eksportem wyrobów polskiego przemysłu elektrotechnicznego. Obecnie działalność PAK-Volt S.A. koncentruje się na szeroko rozumianym obrocie energią elektryczną.

Najważniejsze wydarzenia determinujące obecny profil działalności PAK-Volt S.A:
1997
Elektrim-Volt S.A. powstaje z wydzielenia jednego z biur branżowych Elektrim S.A., które obejmuje 100% akcji Spółki.
Spółka kontynuuje działalność handlową, w tym eksport-import aparatury oraz urządzeń elektroenergetycznych.
Elektrim-Volt S.A. przejmuje realizację długoterminowego kontraktu na sprzedaż energii elektrycznej do Austrii, zawartego w 1977 roku przez Elektrim S.A.
1999
W ramach konsorcjum z Elektrim S.A. Spółka współtworzy pierwszą w Polsce Towarową Giełdę Energii (TGE), zostając jednym z jej udziałowców.
W maju Spółka uzyskuje koncesję na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju.
2000
Spółka rozpoczyna działalność na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej prowadząc jej sprzedaż głównie jako agent Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. (ZE PAK S.A.).
2001
Elektrim-Volt S.A. nabywa 100% akcji spółki Żychlińskie Transformatory S.A., co pozwala na rozszerzenie oferty handlowej o sprzedaż transformatorów mocy i transformatorów specjalnych. Elektrim-Volt S.A. staje się znaczącym oferentem tych wyrobów na rynkach krajowym i zagranicznym (m.in. Rosja, Łotwa).
2002
Elektrim-Volt S.A. otrzymuje Certyfikat Jakości ISO 9001:2000. Osiągając 1,3 mld PLN przychodu, Spółka uzyskuje kilkunastoprocentowy udział w krajowym rynku obrotu energią elektryczną.
2005
Elektrim-Volt S.A. sprzedaje akcje spółki Żychlińskie Transformatory S.A. ale kontynuuje współpracę handlową z tym producentem, sprzedając jego wyroby na rynkach wschodnich.
2007
Kapitał zakładowy Elektrim-Volt S.A. zostaje podwyższony do 29,5 mln PLN.
2011
Dotychczasowa formuła współpracy z ZE PAK S.A. ulega zmianie, wynikiem czego Spółka rozpoczyna sprzedaż energii elektrycznej na własny rachunek, prowadząc ją głównie na rynku hurtowym.
Spółka uzyskuje członkostwo na platformie brokerskiej obrotu energią elektryczną TFS z siedzibą w Londynie.
2012
Spółka uzyskuje członkostwo i zostaje dopuszczona do obrotu energią elektryczną na TGE.
Spółka przystępuje do działania w zakresie obrotu energią elektryczną na towarowym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. (GPW)
Spółka rozszerza ofertę handlową w zakresie urządzeń elektroenergetycznych o urządzenia optymalizujące zużycie energii elektrycznej.
Następuje zmiana struktury właścicielskiej Elektrim-Volt S.A., 100% akcji Spółki obejmuje ZE PAK S.A. Od tego czasu Spółka działa w Grupie Kapitałowej ZE PAK S.A. – spółki notowanej na GPW.
w listopadzie Spółka zawiera pierwszą umowę na dostawy energii elektrycznej w 2013 roku dla odbiorcy końcowego.
2013
Elektrim-Volt S.A. uzyskuje koncesję na obrót paliwami gazowymi na terenie kraju.
2014
Następuje zmiana nazwy spółki na PAK-Volt S.A.
Spółka koncentruje się na ekspansji działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i budowie coraz szerszego portfela klientów.
Organy
Rada nadzorcza
Zygmunt Solorz - Przewodniczący RN
Zygmunt Solorz
Przewodniczący RN
Piotr Żak - Wiceprzewodniczący RN
Piotr Żak
Wiceprzewodniczący RN
Tobias Solorz - Wiceprzewodniczący RN
Tobias Solorz
Wiceprzewodniczący RN
Tomasz Szeląg - Członek RN
Tomasz Szeląg
Członek RN
Maciej Nietopiel - Członek RN
Maciej Nietopiel
Członek RN
Justyna Kulka - Członek RN
Justyna Kulka
Członek RN
Andrzej Janiszowski - Członek RN
Andrzej Janiszowski
Członek RN
Prezes
Arkadiusz Kosiński - Prezes Zarządu
Arkadiusz Kosiński
Prezes Zarządu
Zarząd
Katarzyna Rydz - Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Rydz
Wiceprezes Zarządu
Paweł Lisowski - Wiceprezes Zarządu
Paweł Lisowski
Wiceprezes Zarządu